iqom cs

Adatvédelmi szabályzatunkat itt olvashatja:

Tartalom

 •     Adatkezelő adatai
 •     A tájékoztató célja
 •     Az adatkezelés általános célja
 •     Kezelt adatok
 •     Az adatok biztonsága
 •     Az adatok továbbítása, átadása
 •     További információk
 •     Az érintettek jogai

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: IQOM HR Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 5.

Telefon: +36 (30) 9119-214

Email: personaldata@iqom.hu

Honlap: https://iqom.hu

Cégjegyzék szám: 01-09-237596

Adatkezelő a Budapest Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által BP/0701/20636-1/2018-1170 számon nyilvántartásba vett munkaerő közvetítő.

​Az adatvédelemi tevékenységeket összefogó munkatárs (adatvédelmi munkatárs): B. Tóth Ferenc 

2. A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek közérthető formában és áttekinthető módon információt kapjanak személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Vállalkozásunk munkaerő-kiválasztással, munkaerő-közvetítéssel, személyes tanácsadással, valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezeléssel foglalkozik. A személyes adatok kezelésére e tevékenységek keretében kerül sor, kifejezetten azért, hogy a hozzánk fordulók álláskeresését, az állások kiközvetítését segítsük.

Feladatunk, hogy a megbízóink által megjelölt álláshelyekre és pozíciókra a jelentkezők foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és ezzel teljesítsük a velünk szerződéses jogviszonyban álló munkáltató partnereink elvárását.

Az állásokra jelentkezők személyes adataiból adatbázist hozunk létre, a jelentkezők jövőbeli foglalkoztatása, és az újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adataikat – az érintettek hozzájárulása alapján – kezeljük.

A személyes és különleges adatok gyűjtését, tárolását, a személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítását, valamint bármely egyéb adatkezelési tevékenységet úgy végezzük, hogy ahhoz illetéktelen személy/személyek ne férjenek hozzá.

Az adatkezelési tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk a GDPR-ről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” elveinek és rendelkezéseinek betartására.

3. Az adatkezelés általános célja

Adatkezelő munkaerő-kiválasztással, munkaerő-közvetítéssel, személyes tanácsadással, valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezeléssel foglalkozik. A jelentkezők személyes adatainak kezelésére ezen tevékenységek keretében, álláskeresés elősegítése céljából –  ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is – kerül sor.

A jelentkezők jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében Adatkezelő a megadott személyes adatokat adatbázisában kezeli.

Az adatkezelés célja továbbá elektronikus hírlevél küldése is. A weboldalon történő regisztráció egyben az elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulás megadását jelenti. Amennyiben a jelentkező nem tart igényt a továbbiakban a hírlevél küldésére, úgy Adatkezelő weboldalán bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. Ennek érdekében mindössze e-mailt kell küldeni a “hírlevél lemondása” tárggyal arról az e-mail címról, amivel le szeretne íratkozni, és ezt követően nem kap több hírlevelet.

4. Kezelt adatok

4.1 Munkaerő kiválasztás, toborzás

Érintettek: az IQOM HR Kft.-nél állás betöltésére közvetlenül pályázó személyek, valamint azok a személyek, akiket a LikedIn-en, Profession.hu-n vagy egyéb nyíltan elérhető adatbázisba feltöltött adataik alapján az Adarkezelő munkatársai megkeresnek egy adott pozícióra.

Adatkezelés célja: Követelményeknek megfelelő munkaerő kiválasztása, valamint kompetens személyek nyilvántartása későbbi toborzáshoz

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

Toborzás

Önéletrajzban megadott adatok (név, születési hely és idő, lakcím, végzettségek, iskolák, előző munkahelyek, telefonszám, e-mail-cím, családi állapot, gyerekek, egyéb megadott adatok, fénykép)

Hozzájárulás

Követelményeknek megfelelő munkaerő kiválasztása

Hozzájárulás visszavonásáig/ 2 évig

Toborzás

Név, interjún elhangzott személyes adatok

Hozzájárulás

Követelményeknek megfelelő munkaerő kiválasztása

Hozzájárulás visszavonásáig/ 2 évig

Toborzás

név

Hozzájárulás

Kapcsolattartás

Hozzájárulás visszavonásáig/ 2 évig

ajánlati összeg

Toborzáshoz adatbázis építés

Önéletrajzban megadott adatok (név, születési hely és idő, lakcím, végzettségek, iskolák, előző munkahelyek, telefonszám, e-mail-cím, családi állapot, gyerekek, egyéb megadott adatok, fénykép)

Hozzájárulás

Kompetens személyek nyilvántartása későbbi toborzáshoz

Hozzájárulás visszavonásáig/ 2 évig

Az adatkezelés folyamata:

A munkaerő kiválasztás során konkrét meghirdetett pozícióra keresünk jelentkezőt. A hirdetésre történő jelentkezés során a jelentkező megismeri jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az önéletrajzának és személyes adatainak továbbításával hozzájárul az adatai kezeléséhez. Kérjük, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá, ne továbbítson számunkra adatokat!

A hirdetésre jelentkező személyek által beküldött, valamint az adatbázisunkban szereplő önéletrajzok adatai alapján kiválasztjuk a követelményeknek leginkább megfelelő személyeket, akikkel személyes vagy telefonos interjút folytatunk, tájékoztatjuk a pozíciót kiíró partnerről, majd, ha előzetes kiválasztásra kerül, továbbítjuk adatait a pozíciót kiíró partnerünknek. Az interjún lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A kiválasztás további folyamatát a pozíciót kiíró partner végzi.

Amennyiben a pozícióra más forrásban szereplő adatok (pl. LinkedIn, Profession.hu) alapján találunk megfelelő személyt, telefonon vagy e-mail-ben felvesszük vele a kapcsolatot, tájékoztatjuk az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, és csak hozzájárulása alapján vesszük fel adatbázisunkba.

A jelentkezők személyes adatait a hozzájárulás megadásától számított maximum 3 évig kezeljük, de a hozzájárulás a kapcsolattartások során megújítható.

​5. Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

 • az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
 • figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
 • az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
 • az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
 • nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
 • az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

6. Az adatok továbbítása, átadása

Az Adatkezelő tevékenysége kifejezetten arra irányul, hogy a jelentkezők személyes adatait (illetve az ezeket tartalmazó önéletrajzot és kapcsolódó dokumentumokat) átadja, illetve továbbítsa más adatkezelők (elsősorban a potenciális foglalkoztatók) részére.

A külföldre történő adattovábbítás esetén előfordulhat, hogy abban a harmadik országban, melynek a területére a személyes adatokat az Adatkezelő továbbítja, az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb az európai uniós szabályozás szintjénél. Ilyen harmadik országba történő adattovábbítást az Adatkezelő kizárólag az érintett előzetes tájékoztatása után, és csak abban az esetben végez, ha az ottani adatkezelő / adatfeldolgozó garantálja, hogy az adatok védelme érdekében érvényesíthető jogok és jogorvoslati lehetőségek állnak fenn.

7. További információk

Személyes adatnak minősül a jelentkezővel kapcsolatban levonható következtetés, tehát elsősorban az, hogy munkát keres, továbbá az is, hogy milyen típusú állást szeretne. Adatkezelő ezen információkat nem juttatja el más munkaközvetítőknek.

Vannak olyan adatok, amelyet a jelentkezőnek meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások jellege miatt a hozzájárulás önkéntességét nem befolyásolja az, hogy bizonyos adatok megadása a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért. Abban az esetben, ha a jelentkező bármely okból különleges adatnak minősülő információt közöl az Adatkezelővel, köteles külön írásba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a különleges adat kezeléséhez hozzájárul. Amennyiben a jelentkező ilyen adatokat hoz Adatkezelő tudomására, és nem tesz kifejezett, írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot, úgy a megadott különleges adatokat Adatkezelő késedelem nélkül törli.

8. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

 • Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (jelen adatkezelési tájékoztatóval).
 • Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
 • Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
 • Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
 • Az adatkezelés korlátozását kérni
 • Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
 • Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

 • Postai levélben: 1141 Budapest, Komócsy utca 5., B. Tóth Ferencnek címezve.
 • Emailben: personaldata@iqom.hu
 • Személyesen: a +36 (30) 9119-214 telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni.

Jogaik megsértése esetén az érintettek az alábbi szervekhez fordulhatnak:

Budapest Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya

1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

Telefon: (1) 477-5700

e-mail: foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos: 2019. 02. 20.