iqom cs

2019. október 23-tól érvényes ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételeket az IQOM HR Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 5. CG: 01-09-327596, adószám: 22701565-2-42, képviseli: Vásáreczki Viktor) – (továbbiakban: Szolgáltató) adja ki a BOX szolgáltatásihoz.

Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége: 2019. október 23-tól.

Megrendelő személye minden esetben megegyezik a Megrendelőn jelzett vállalkozással.

Az BOX-ok olyan szolgáltatás-csomagok (továbbiakban: szolgáltatás), amit Magyarországon bejegyzett, illetve Magyarországon működő vállalkozások vehetnek igénybe. Szolgáltató előre meghatározott feltételek szerint és tarta- lommal nyújtja a szolgáltatását. A szolgáltatások végterméke a választott csomagonként eltérnek. Szolgáltató jogosult a teljesítés érdekében teljesítési segédet bevonni, akinek a munkájáért úgy felel, mintha sajátja lenne.

Megrendelő a megrendelésben választott csomagokat aláírásával egyidejűleg megrendeli. A megrendeléssel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés szerinti 1. fizetési ütemezésről számla ellenében a számla összegét 8 napon belül átutalja Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlaszámára. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy kizárólag e-számlát állít ki, melyet e-mailben továbbít a Megrendelőnek a Megrendelésben szereplő pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre. A szolgáltatás a számla kiállítását követő munkanapon kezdődik és megrendelt szolgáltatástól függően ér véget.

A szolgáltatás utolsó napja az egyes szolgáltatások termékleírásában meghatározott eredmény napja, vagy a folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás megkezdését követő 12. hónap utolsó napja. Ez egyben a szol- gáltatás végét is jelenti. Erről Szolgáltató e-mailben értesítést küld a Megrendelőnek, és ezzel tudomásul veszi a szolgáltatás teljesítését. Szolgáltató jogosult a megrendelésben szereplő 2. fizetési ütemezésről számlát kiállítani, a megrendelés szerinti szolgáltatás leírásban vállalt kötelezettségeit teljesítette. Ha Megrendelő olyan szolgáltatást rendel meg, amely a 2. teljesítési időpont után is folytatódik, Szolgáltató a számla kiállítását követő 2. hónap elsején az azt megelőző hónapra vonatkozó teljesítési időszakra küldi meg számláját 8 napos fizetési határidővel. Szolgáltató annyiszor állítja ki a számlát, ahány hónap a folyamatos szolgáltatás.

Szolgáltatás lemondása és annak következményei

A szolgáltatást Megrendelő lemondani az alábbiak szerint és feltételek esetén tudja:

 • Megrendelés aláírást követően, és az 1. számla kiállítása előtt:
  ebben az esetben a Szolgáltató 10 000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat számol fel Megrendelőnek.
 • Megrendelést követően, és az 1. számla kiállítása és megküldése után 5 munkanapon belül
  ebben az esetben Szolgáltató a Megrendelés 1. számlájának összegét tekinti munkadíjának, további kötelezettségek sem Megrendelőt sem pedig Szolgáltatót nem terhelik.
 • Megrendelést követően, és az 1. számla kifizetése utáni 6. munkanaptól, abban az esetben, ha 2. teljesítés még nem történt meg, a Szolgáltató jogosult a 2. teljesítés időpont szerinti számla összegének 50%-áról számlát
  kiállítani, melyet Megrendelő köteles a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni
 • Megrendelő a 2. teljesítést követően és folyamatos szolgáltatás esetén jogosult lemondani a szolgáltatást, de ebben az esetben köteles a fennmaradó folyamatos teljesítések ellenértéknek 50%-át Szolgáltatónak egy össszegben megfizetni, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás díját a Szolgáltató a teljes időtartamra együttesen állapította meg.

Több szolgáltatás megrendelése esetén Megrendelő az egyes szolgáltatásokat, vagy a megrendelt valamennyi szolgáltatást visszamondhatja. Ha az összes szolgáltatást visszamondja, akkor a fentiek alkalmazásával teheti meg. Ha csak részben mondja vissza a szolgáltatást, abban az esetben a kedvezményekre nem lesz jogosult, és a megmaradó szolgáltatásokat az eredeti áron jogosult csak igénybe venni. Ebben az esetben Szolgáltató az egyes szolgálta- tásokat külön megvizsgálja, hogy mely részük teljesült, és elkészíti azok kedvezményük nélküli újraszámítását és a különbözetről számlát állít ki Megrendelőnek.

Szolgáltató jogosult a Megrendelést az 1. számla kifizetése előtt visszautasítani és erről köteles e-maliben tájékoztatni Megrendelőt. Szolgáltató nem köteles indokolni a visszautasítást, melyet Megrendelő köteles elfogadni.

Szolgáltató az 1. számla kiállítása után, de a 2. teljesítés előtt is jogosult visszautasítani a Megrendelést, melyet írásban indokolni köteles. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a 1. számla összegét 15 napon belül visszafizetni Megrendelőnek, és a jóváíró (sztornó) számlát is köteles elküldeni Megrendelőnek.

Szolgáltatás határideje, annak módosítása

Szolgáltató az egyes szolgáltatások teljesítését határidőre vállalja. A szolgáltatások határideje megrendelt szolgáltatásonként eltérő, ezt az 1. sz. Mellékelt szerinti „Szolgáltatások Eredményei és Határideje” tartalmazza.

Az egyes szolgáltatások nyújtásában a Megrendelő köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy Szolgáltató az általa vállalt határidőben tudja teljesíteni. Ezzel kapcsolatban a Megrendelő olyan kapcsolattartó(- ka)t köteles megjelölni, aki(k) rendelkezésre áll(nak). Amennyiben Megrendelő nem tudja a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a szükséges időben a megfelelő adatokat és információkat és emiatt Szolgáltató nem tudja határidő- re teljesíteni a szolgáltatást, a Szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg a szükséges információkat a Megrendelő rendelkezésre nem bocsájtja. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt.

Megrendelő köteles 48 órán belül választ adni a felmerült kérdésekre, illetve a szükséges adatokat is rendelkezésre kell, hogy bocsássa. A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy 48 órán belül minden olyan megkeresésre válaszol, amely a Megrendelőtől érkezik. Ha a Szolgáltató úgy látja, hogy a Megrendelő általi adatszolgáltatás a határidők tekintetében késedelmet okoz, azt köteles jelezni a Megrendelőnek, amit a Megrendelő köteles elfogadni és minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy az adatszolgáltatás megtörténjen és folyamatos legyen. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást egyszeri alkalommal indoklás nélkül is módosítani, ha üzletmenetében előre nem látható akadály van. Ezt a módosítást Megrendelő köteles elfogadni. A módosítás nem lehet hosszabb 3 hétnél (21 nap).

Ha a szolgáltatás a Megrendelő indoklás nélküli módosítása miatt következik be, akkor a felfüggesztés ideje alatt is fel lehet mondani a szolgáltatást akár a Megrendelő, akár a Szolgáltató részéről. Ez esetben a felfüggesztés ideje alatt történő felmondás olyan, mintha a felfüggesztés napján történne, vagyis azok elszámolását ennek megfelelően kell eszközölni.

Ha a Szolgáltató él az adatszolgáltatás hiánya miatti felfüggesztéssel, akkor az annak elhárításáig (adatszolgáltatásig), de legfeljebb 60 napig a szolgáltatás szünetel. Ezen időszak alatt, ha Megrendelő felmondja a szolgáltatást, azt úgy kell tekinteni, mintha az a felfüggesztés utolsó napján történt volna, és annak megfelelően kell elszámolniuk egymással. Ha az adatszolgáltatás 60 napon belül nem történik meg, akkor Szolgáltató úgy jogosult lezárni a szolgáltatást, mintha teljesített lenne. Amennyiben folyamatos szolgáltatás kapcsolódik a Megrendelés szerinti szolgáltatáshoz, akkor azok teljesítését megkezdi a Szolgáltató a tőle elvárható módon.

Szolgáltató amint megkapja a hiányzó adatokat, tovább teljesíti a szolgáltatást.

Folyamatos teljesítésű szolgáltatás esetén a teljes szolgáltatás ára megegyezik a teljes szolgáltatási idő alatt nyújtott szolgáltatások értékével.

Titoktartás

A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése alatt olyan adatokhoz, információkhoz juthat, amelyek üzleti titoknak számítanak. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az így megszerzett adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében használja fel, azokat harmadik félnek (kivéve saját érdekeltségébe tartozó, vagy a teljesítés érdekében bevont harmadik felet – teljesítési segéd – leszámítva, akik rendelkeznek titoktartási nyilatkozattal) nem adja át.

Szerzői jogok

A szolgáltatások, azok részletei, képi és szöveges elemei, annak tartalma a Szolgáltató szellemi terméke. Az átadott írásos anyagokról másolatot készíteni, terjeszteni, más célból, harmadik fél által felhasználni a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Adatkezelés

Megrendelő a szolgáltatás időtartama alatt személyes adatokhoz juthat hozzá, melyet a Szolgáltató munkatársai küldhetnek. A kapcsolattartás érdekében kapott adatokat a Megrendelő jogosult tárolni.

Amennyiben a Szolgáltató olyan szolgáltatást teljesít, melyben jelöltek önéletrajzát is továbbítja, abban az esetben a Megrendelő a pozíció betöltéséig, de legfeljebb 6 hónapig tárolhatja. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jelöltektől beszerzi az adatok továbbításhoz szükséges hozzájárulást. Ezen hozzájárulást a jelöltek visszavonhatják. Amennyiben egy jelölt visszavonja hozzájárulását, erről Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Ilyen esetben a Megrendelő köteles haladéktalanul törölni a jelölt minden adatát. Szolgáltató a megrendeléskor tájékoztatta a Megrendelőt a saját Adatkezelési szabályairól. A szolgáltatás csak ezek elfogadása esetén kezdhető meg. Az adatkezelési szabályzat aktuális változata elérhető a Szolgáltató honlapján: www.iqom.hu

Egyéb rendelkezések, felelősségek korlátozása

A szolgáltatás megrendelésével a Szolgáltató nem vállal garanciát arra, hogy a Megrendelőnek a szolgáltatással árbevétel növekedése lesz, illetve pénzügyi eredményei javulnak. Továbbá jelen szolgáltatások esetén nincs ráha- tással arra, hogy az átküldött jelölteket Megrendelő alkalmazza e vagy sem, illetve milyen formában köt szerződést. Szolgáltató mindemellett mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szinten teljesítse. Szabályzatok készítése esetén nem vállal garanciát azok alkalmazásából eredő kockázatokra, de azokra felhívja a Megrendelő figyelmét.

Abban az esetben, ha szolgáltatás teljesítése közben a Szolgáltató hibásan teljesít, és ebből a Megrendelőnek kára vagy büntetése származik, továbbá egyértelműen és kizárólag a Szolgáltató hibájából eredően keletkezett a kár vagy bírság, akkor a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljes értékének legfeljebb 50%-áig vállal felelősséget, több szolgáltatás megrendelése esetén csak annak a szolgáltatás értékének 50%-áig, amelyben kár vagy bírság keletkezett.

Megrendelő köteles a szolgáltatás magas szintű teljesítése érdekében a tőle elvárható legpontosabb adatokat és információkat szolgáltatni. A hibás adatszolgáltatásból eredő károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. HR szolgáltatások esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a nem szabályszerű alkalmazásból eredő bírságokért, illetve az ebből eredő valamennyi következményekért a Megrendelő vállalja a felelősséget. Ha a Megrendelő olyan szolgáltatást rendel, amelyhez garanciát is igénybe vesz, abban az esetben a garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

 • A Megrendelő nem szabályosan és a törvényi előírásoknak megfelelően foglalkoztatja a munkavállalót,
 • nem azt a feladatot látja el a munkavállaló, amire a megbízás szólt és amire a felvételkor szerződött, • a Megrendelő nem biztosít megfelelő körülményeket, és a munkavállaló erre hivatkozva mond fel,
 • a Megrendelő nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit a munkavállalóval szemben,
 • a Megrendelő olyan indoklást ad meg a Szolgáltatónak, ami a munkavállaló felvételekor ismert volt.

Garanciális kötelezettség teljesítését a Megrendelő 5 napon belül köteles bejelenteni Szolgáltató felé. A be nem jelentett, illetve ezen határidőn túl bejelentett garanciát Szolgáltató nem köteles teljesíteni.

Jelölt garantált szolgáltatások esetén, ha a Szolgáltató a vállalt 3 jelöltet nem teljesíti még akkor sem, ha élt a szolgáltatás idejének egyoldalú hosszabbításával, akkor a HR Szolgáltatás esetén pénzvisszafizetési garanciát vállal az alábbiak szerint:

 • 1 jelöltet küld, akkor a szolgáltatás értékének 60%-át visszafizeti 30 napon belül
 • 2 jelöltet küld, akkor a szolgáltatás értékének 30%-át visszafizeti 30 napon belül

Nem számít nem teljesítésnek, ha 1 vagy 2 jelölt után a Megrendelő felmondja a szolgáltatást.

Ha több szolgáltatás került megrendelésre, akkor azok kedvezményei nem változnak a Szolgáltató HR Boxban foglaltak nem teljesítése miatt. Minden itt nem szabályozott kérdésben Magyarország Polgári Törvénykönyve az irányadó.